Projekt

O nás (základné informácie)

Sme medzinárodnou vedeckou komunitou, ktorá sa zaoberá disentom v bývalých socialistických krajinách východnej Európy.

Myslíme si, že kultúra vo východnej Európe pred rokom 1989 sa neobmedzovala iba na socialistický realizmus a fádne propagandistické umenie. V tomto období totiž existovala životaschopná alternatívna kultúrna scéna, a to napriek prísnej kontrole zo strany socialistického režimu.

Venujeme sa výskumu, ktorý sa zaoberá rozsiahlym dedičstvom kultúrnej opozície v socialistických štátoch.

Hovoríme o umení nonkonformnej avantgardy, náboženských hnutiach namierených proti režimu tej doby, občianskych aktivitách v oblasti neoficiálneho vzdelávania a publikačnej činnosti a šírenia textov, o disidentskom hnutí, undergroundových punkových a rockových skupinách, alternatívnych spôsoboch života, často naplnenými novými a zaujímavými spirituálnymi praktikami, atď.

Tvoríme prvú digitálnu databázu súkromných i verejných zbierok, ktorá prispieva k dokumentovaniu a uchovávaniu rozličných foriem kultúrnej opozície v bývalých socialistických krajinách.

Ukazujeme, akú funkciu tieto zbierky plnia vo svojom vlastnom kultúrno-spoločenskom prostredí, a ako sa ich hmotný i nehmotný obsah prezentuje vo vzťahu k domácej i medzinárodnej verejnosti.

Chceme spoznávať jednotlivé formy disentu v bývalých socialistických krajinách a poznatky o nich uchovávať ako súčasť kultúrneho dedičstva spoločnej Európy.

Chceme znovu oživovať kultúrny disent.

Pripojte sa aj Vy k registru ODVAHA! – Prispejte informáciami o svojej zbierke! Kontaktujte nás!

COURAGE / ODVAHA (Kultúrna opozícia – význam a pochopenie kultúrneho dedičstva disentu v bývalých socialistických krajinách) je trojročný medzinárodný projekt podporovaný v rámci programu Horizont 2020 – európskeho programu pre vedu a inováciu.

Základné informácie

ODVAHA

Kultúrna opozícia – význam a pochopenie kultúrneho dedičstva disentu v bývalých socialistických krajinách

Číslo grantu: 692919

Web projektu: http://cultural-opposition.eu/

Začiatok projektu: 1. február 2016

Ukončenie projektu: 31. január 2019

Počet partnerov: 12

Predpokladaný rozpočet (EUR): 2 484 917.50

Téma: Kultúrna opozícia v bývalých socialistických krajinách

Typ aktivity: Výskumná a inovačná aktivita

Výzva: H2020-REFLECTIVE-2014-2015/H2020-REFLECTIVE-SOCIETY-2015

esearch/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/reflective-4-2015.html

Tento projekt je financovaný z výskumného a inovačného programu Horizont 2020 (grant č. 692919).

Ciele

Cieľom projektu ODVAHA je vytvoriť komplexnú online databázu (digitálny register) existujúcich, ale dosiaľ roztrúsených dokumentov o histórii a podobách kultúrnej opozície v bývalých socialistických krajinách, a týmto spôsobom zlepšiť ich dostupnosť.

Plánovaná je tiež analýza zbierkových predmetov v širšom sociálnom, politickom a kultúrnom kontexte. Našou hlavnou snahou je otvoriť cestu ku komplexnejšiemu pohľadu na jednotlivé formy kultúrnej opozície a k lepšiemu využitiu zbierok, s tým, že sa postihnú aj dejiny a odkaz rôznych foriem kultúrnej opozície.

ODVAHA skúma:

 1. vznik a osudy verejných i súkromných zbierok dokumentujúcich kultúrnu opozíciu v bývalých socialistických krajinách, so zvláštnym zreteľom na spôsob, akým sa z opozície stával „mainstream“ a ako sa „súkromné“ stávalo „verejným“
 2. politické a spoločenské podmienky, podieľajúce sa na vzniku zbierok pred a po roku 1989, úsilie, ktoré sa vynaložilo na ich zachovanie a rozširovanie
 3. úlohu exilových spoločenstiev, ktoré zachovávali a rozširovali zbierky za Železnou oponou a neskôr doma, ako aj osudy zbierok vytvorených jednotlivými exilovými komunitami
 4. materiálnu kultúru reprezentovanú týmito dokumentmi, predmetmi a audiovizuálnymi záznamami: čo bolo a čo nebolo pokladané za hodné stať sa súčasťou jednotlivých zbierok, ktoré predmety boli uznané za dôležité, resp. za potenciálny historický prameň, a ktoré boli prehliadnuté alebo zanedbané
 5. organizáciu a spôsob zhromažďovania jednotlivých predmetov a dokumentov, vrátane informačných a referenčných systémov
 6. sociálne zázemie a životné osudy ľudí, podieľajúcich sa na zbieraní tohto materiálu
 7. sociológiu inštitúcií vrátane zúčastnených osôb, ich štruktúru, finančné zázemie a manažment, sociálne a kultúrne zloženie publika, spôsob a použitie zbierok v kontexte historických štúdií a kultúry danej krajiny
 8. možnosti spolupôsobenia a prepájania jednotlivých typov zbierok, existujúce alebo možné formy spolupráce i verejnej prezentácie, a akým spôsobom je možné prispieť k vzniku stratégie, ktorá by viedla k rozšíreniu spolupráce.

 

Partneri

MTA BTK – Centrum výskumu humanitných vied Maďarskej akadémie vied

IFIS PAN – Ústav filozofie a sociológie Poľskej akadémie vied

TCD – Trinity College, Dublin

Ústav pre štúdium východnej a juhovýchodnej Európy Univerzity v Regensburgu

MTA TK – Centrum sociálnych vied Maďarskej akadémie vied

LII – Litovský historický inštitút

CUNI – Karlova Univerzita v Prahe

UB – Univerzita v Bukurešti

HIP – Chorvátsky historický inštitút

Univerzita Komenského v Bratislave

Oxfordská Univerzita

MTA SZTAKI – Ústav informačných technológií Maďarskej akadémie vied

Stretnutia (udalosti)

Aktivity

V rámci projektu ODVAHA vyvíjame viacero inovatívnych aktivít:

Vytvárame online databázu.

Spustili sme webový portál na zlepšenie možností kooperácie medzi jednotlivými zberateľmi.

Tvoríme online príručku.

Publikujeme zborník.

Usporadúvame výstavy.

Organizujeme filmové festivaly.

Vzdelávame jednotlivcov, odborníkov i študentov, v spôsobe používania registra.

Kooperujeme s projektmi ako napríklad:

CoHERE (Critical Heritages: Performing & Representing Identities in Europe)

UNREST (Unsettling Remembering and Social Cohesion in Transnational Europe)

Arches (Accessible Resources for Cultural Heritage EcoSystems)

Voices (Voices of the 20th Century Archive and Research Group)

Zbierky (register)

ODVAHA – to je register

Online databáza zbierok (register) poskytne množstvo užitočných informácií o najzaujímavejších zbierkach týkajúcich sa kultúrnej opozície, ktoré budú využiteľné pri ďalšom výskume i štúdiu.

V rámci projektu ODVAHA vzniká zbierka, týkajúca sa najrôznejších foriem kultúrnej opozície v obrovskom geografickom priestore, zahŕňajúcom všetky členské štáty Európskej únie, ako aj niektoré potenciálne budúce členské štáty, ktoré patrili do bývalého socialistického bloku. Vytvoríme taktiež štandardný opis dokumentov i zbierkových predmetov, čo uľahčí orientáciu v registri i prácu s ním. Najinovatívnejší aspekt nášho prístupu spočíva v zohľadnení sociálnych a kultúrnych zvyklostí, ktoré zvyšujú mieru dôveryhodnosti dokumentov a ich potenciál stať sa využívaným pramenným materiálom. V rámci projektu chceme dosiahnuť viac než iba vytvorenie jednoduchého súpisu dokumentov. Naopak, cieľom je dôkladné pochopenie rôznorodých funkcií, ktoré plnili v rôznych súvislostiach a v príslušnom spoločenskom prostredí.

Zdá sa Vám, že v registri chýbajú informácie o ďalších zbierkach, ktoré majú významnú dokumentačnú hodnotu?

ZAPOJTE SA do registra COURAGE!

Výstavy

ODVAHA – to sú výstavy

Výstavy sprístupnia dodnes málo známe významné diela príslušníkov kultúrnej opozície, ako aj ich životné osudy, a to prostredníctvom zaujímavých vizuálnych dokumentov i nedávno objavených archívnych prameňov.

V rámci projektu ODVAHA vytvoríme online prezentácie a výstavy pre širšiu verejnosť. Tie budú prierezom „tajných chodníčkov“ opozičnej kultúry: nadnárodných väzieb, spôsobov komunikácie medzi Východom a Západom a jednotlivých subkultúr (punk, jazz, hippies, trampské hnutie, náboženské stretnutia). Oslovíme mladé, politicky angažované mestské subkultúry a vytvoríme inovatívne metódy mobilizácie zberateľov i držiteľov dokumentov i predmetov. Posmelíme svedkov a pamätníkov, miestne komunity, ako aj súkromných vlastníkov, aby sprístupnili svoje zbierky ako súčasť jednotlivých výstav.

Stratégia

ODVAHA – to je nová stratégia

Spracovaná dokumentácia pomôže užívateľom z prostredia decíznej sféry lepšie rozpoznať spoločenský význam a potenciál zbierok kultúrnej opozície a poskytne priestor na plánovanie ďalších prospešných projektov.

V jednotlivých krajinách sa obraciame aj na politických činiteľov, aby sme poukázali na to, že pri vzniku a spravovaní zbierok sa uplatňujú a pretvárajú koncepty pochádzajúce ešte z čias socializmu. Mapujeme rozhodujúce faktory, ktoré ovplyvňujú existenciu zbierok z hľadiska politického, právneho, ekonomického i kultúrneho.

V rámci projektu ODVAHA ponúkneme politickej sfére odporúčania, týkajúce sa budúcnosti tejto časti kultúrneho dedičstva a jej budúceho uplatnenia (okrem iného aj v rámci projektu Domu európskych dejín).

Výskum

ODVAHA – to je výskum

V rámci výskumnej zložky projektu sa poprední odborníci na problematiku kultúrnej opozície spoja v úsilí vytvoriť súbor kvalitných a relevantných poznatkov vo forme inovatívnej a podrobnej príručky.

Zámerom tejto príručky bude ponúknuť súbor analýz, zaoberajúcich sa vznikom, zameraním a spoločenským využitím jednotlivých zbierok. Mala by byť hodnotnou pomôckou pre výskumníkov, ako aj spravovateľov a držiteľov zbierkových predmetov a dokumentov.

 

Vzdelávanie

ODVAHA – to je vzdelávanie

Materiál uverejnený online bude mať aj edukačný význam – predstaví aj skryté či menej známe aspekty kultúrneho života v bývalých socialistických krajinách, čo umožní hlbšie poznanie daného obdobia aj v pedagogickom procese.

ODVAHA ponúkne online študijný materiál (učebné osnovy) pre študentov i pedagógov, použiteľný v rôznych súvislostiach. Tento materiál premietne hodnoty a históriu opozičného hnutia do individuálneho prostredia, na určité miesto a do kontextu konkrétnej sociálnej skupiny. Tak si mladí ľudia budú môcť prepojiť historické poznatky so svojou vlastnou rodinnou a sociálnou skúsenosťou.

Kurzy

ODVAHA – to je know-how

Kurzy poskytnú príležitosť na vytvorenie siete medzi držiteľmi jednotlivých zbierok, odborníkmi a študentmi. Taktiež im poskytnú príležitosť naučiť sa používať register ODVAHA.

Tieto školenia prispejú:

 • k lepšej informovanosti ohľadom používania registra ODVAHA
 • k lepšiemu využitiu zbierok na pedagogické účely
 • k čo najefektívnejšej prezentácii zbierok ich držiteľmi prostredníctvom domácich i medzinárodných kultúrnych a vedeckých inštitúcií a iných subjektov.

Filmový festival

ODVAHA znamená, že nám záleží

Na festivaloch dokumentárnych filmov sa dnešní mladí ľudia budú môcť stretnúť s odborníkmi a bývalými disidentmi. Prispejeme tým k oboznámeniu mládeže s problematikou kultúrnej opozície a podporíme jej záujem o minulosť.

ODVAHA zorganizuje v Budapešti, Varšave a Bukurešti sériu tematických dokumentárnych filmových festivalov a následných okrúhlych stolov o kultúrnej opozícii v bývalých socialistických krajinách. Propagácii zbierok napomôže aj pozvanie držiteľov zbierok, ktorí osvetlia súvislosti medzi zbierkami a tematikou filmov.


Counterculture, Dissent and Cultural Opposition in the Former Socialist Countries in Eastern Europe

COURAGE presents a cross-Europe documentary film festival series.

 

Stops of the Film Festival:

Budapest, 1-2 June 2018

Prague, 30 Sept-5 Oct 2018

Warsaw, 7-9 Sept 2018

Greifswald, 16-24 Oct, 2018

Zagreb, 19-21 Oct 2018

Bratislava, 7-10 Nov 2018

Bucharest, 16-17 Nov 2018

Film screening in the building of the European Research Council in Brussels: 

A Journey to the Eastern European Underground with Award Winner Films.

Brussels, 28 January 2019

 

 

 


Trailer of the Film Festival:

FILMS


Nenad Puhovski │ Generation ‘68 │ 2016 │ 85 min │ HRV

Homage to a generation. The creator still shares the youthful enthusiasm of his generation, and he nurtures the idea of a revolution that will change the world. A revolution that remains “realistic and demands the impossible”. The Croatian film poses the question: how did the events of the era affect ordinary lives and society, and it shows what later generations can do with this legacy.


Stephan Coates & Paul Heartfield│ Roentgenizdat│ 2017 │ 25 min │ RUS/USA

Cold War era Leningrad: Soviet Russia has declared jazz, rock ‘n’ roll and other genres of music illegal, but the people have responded. Giving blood every week to earn enough money to buy a recording machine, Rudy Fuchs began copying forbidden records to be sold on street corners by shady dealers…


Mirosław Dembiński│ Orange Alternative│ 1988 │ 22 min │ POL

In 1982, graffiti images of orange dwarfs appeared on the walls of buildings in Wrocław. They “migrated” to other cities too. These dwarfs emerged as the symbol of the countercultural formation “Pomar Alternativa” (Orange Alternative).


Miroslav Janek │ Olga │ 2014 │ 84 min │ CZE

The police couldn’t break her, the castle didn’t change her: the remarkable story of Václav Havel’s reluctant first lady. Olga was a key intellectual in the 1950s and 1960s, who read his husband’s texts with a critical eye, and supported him in the hardest times. The documentary sheds light on the era in which Olga lived and on Olga herself presenting her highly original thoughts and memorable way of speaking.


Mária Takács │ Hot Men Cold Dictatorships │ 2015 │ 88 min │ HUN

What was it like to be a gay man before the regime change? Where and how could one get to know others? Were gay men kept under surveillance by the system? How did groups of friends develop in the decades? How did the regime change usher in change, and how did gay movement rise in Hungary? To find answers to thee questions, four young gay men hit the road.


Nenad Milošević│ The Other Line│ 2016 │ 108 min │ SRB

Why were the most creative and progressive artists in Yugoslavia silenced? Why are they still silenced today? The answers presented in this film are the results of ten years of hard work. They show us the exceptional avant-garde art scene of Novi Sad (concept art, experimental music, poetry) which emerged during the late 1960s and 1970s as a cultural melting pot of innovative Yugoslav nonconformist culture.


Ellin Hare│ From Us to Me: Life in East Germany Then and Now│ 2016 │ 87 min │ UK

In 1987, a British film crew gained unprecedented access and was able to film everyday life inside the GDR – but only the side of life that the state let them see. 25 years after the fall of the Berlin Wall the crew returned to the places and people they had visited at the time to see how their lives have changed and how they recall the “workers’ paradise”.


Keith Jones│ Vinyl Generation│ 2016 │ 72 min │ CZE/USA

In 1980s communist Czechoslovakia an emerging generation took inspiration from alternative culture, including punk rock and the neo-avantgarde, to create their own worldview, politics, and, eventually, a revolution leading to regime change. 25 years later, this unique generational perspective, more relevant than ever, is explored for the first time.


Slavomír Zrebný│Footprints in the Snow│ 2015 │ 53 min │ SVK/CZE

Harmless tourists or enemies of the system? The documentary is an exciting inquiry into how forbidden literature was smuggled to Czechoslovakia under the communist dictatorship. Why did people put their own freedom at risk in order to help preserve the inner freedom of others?


Ekaterina Minkova│ Next Stop: Odeon Cinema│ 2015 │ 69 min │ BGR

Sofia, Odeon Cinema: a legendary place. The city’s only archive cinema opened in 1961. Who were the guests of Odeon over the course of its existence? How did film censorship work under communism? The documentary opens a window to the Bulgarian urban culture of the past six decades.


Eszter Turán & Anna Koltay│ BP Underground│ 2017 │ 52 min │ HUN

Budapest around 1989: concerts in stuffy basements and ruined “houses of culture” filled with sweaty youngsters in search of meaning in their lives. This film recalls the golden age of the Hungarian hardcore/punk subculture, and it asks what happened to this culture. How did the scene affect society, and what role did Budapest play in the history of punk? Which were the best bands, clothing shops, cultic pubs? What ideas did this environment creat and how have these ideas shaped thinking in Hungary up to the present day?


Andrzej Wolski│ Józef Czapski: Witness of the Century, 1896-1993│ 2016 │ 58 min │ POL

Painter and writer Józef Czapski was a towering figure of Polish exile. Once a follower of Cézanne, he witnessed the Russian Revolution, fought for the Polish case, was taken as a POW, and lived in post-war Paris, where he edited the most significant Polish émigré journal, Kultura. Take a journey through European history by learning about his extraordinary life.


Ilinca Calugareanu│ Chuck Norris vs Communism│ 2015 │ 80 min │ ROM/UK

The illegal importation of American action and religious films on VHS cassettes was a common practice in Romania during the Ceaușescu era. Since there was no official dubding, all the actors had the same voice. The most famous voice of these dubbed films was Irina Margareta Nistor, who was the voice in Romanian of an array of American stars. This film recreates the epoch’s depressing and, at the same time, sweet-and-sour atmosphere.


Rossen Elezov│ Colors of the Voice│ 2015 │ 88 min │ BGR

A polyphonic sound captivates listeners. But what if an acappella choral performance is the work of a single person – the great jazz singer Yildiz Ibrahimova? Through the dramatic twist and turns of her life and music, we see shocking footage of the expulsion of the Bulgarian Turks across the border and the tragedy of their ruined lives.


Giedre Zickyte│ Master and Tatyana│ 2015 │ 78 min │ LIT

A story about a rebellious genius of photography, Vitas Luckus, and his passionate love for Tatyana Luckiene. Vitas was an extremely colourful personality: he kept a live lion in his apartment and he was among the first to document the flawed realities of the Soviet Union. A story about love and infidelity, freedom and conformity, hope and frustration, lies and the search for truth.

 

Partneri

Médiá

Aktuality

Výstava RISK FACTORS/Rizikové faktory v Bratislave

2018.11.12. 10:42

Čo nám dnes, tridsať rokov po páde minulého režimu, prezrádzajú archívne materiály o opozičnej kultúre v socialistických krajinách? Akým spôsobom […]

čítať viac »»

Filmy projektu COURAGE v Bratislave

2018.11.07. 11:23

Po otvorení výstavy RISK FACTORS (7.11.2018) sa premietne v Kine Lumiére film Chuck Norris vs. Communism (o 20:40hod.) V sobotu (10.11.) […]

čítať viac »»

RISK FACTORS

2018.07.16. 13:12

Počas leta možno v budapeštianskej galérii Fuga zhliadnuť výstavu RISK FACTORS/RIZIKOVÉ FAKTORY. Pripravil ju medzinárodný tím projektu COURAGE a kurátorsky […]

čítať viac »»

Filozofi v Novembri

2017.11.13. 16:30

Vo štvrtok, 16. Novembra 2017 o 16:30 hod. sa v priestoroch Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave uskutoční prezentácia knihy […]

čítať viac »»

COURAGE presented in Brussels at the conference Understanding Europe – Promoting the European Public and Cultural Space

2016.10.12. 14:25

17 October 2016, Brussels The conference Understanding Europe – Promoting the European Public and Cultural Space addresses the key issues […]

čítať viac »»

Cieľové skupiny

Primárnou cieľovou skupinou sú profesionálni pracovníci a držitelia zbierok.

Zbierky (register) Stratégia Kurzy

ODVAHA prispeje k posilneniu ich pozície tým, že informácie o zbierkach, ktoré spravujú, sprístupní širokej medzinárodnej verejnosti. Druhou cieľovou skupinou je globálna akademická a pedagogická komunita.

Zbierky (register) Stratégia Výskum

Jej členom bude online databáza slúžiť ako inštruktážna pomôcka aj ako príležitosť na ďalší výskum. Tretia cieľová skupina zahŕňa politických činiteľov na lokálnej i celoštátnej úrovni, Európsku komisiu a ďalšie európske inštitúcie.

Zbierky (register) Stratégia

V rámci projektu ODVAHA formulujeme niekoľko návrhov súvisiacich s využitím zbierok vo sfére výskumu i vzdelávania. Štvrtou cieľovou skupinou je mladá generácia (stredoškoláci, študenti, absolventi vysokých škôl).

Výstavy Vzdelávanie Filmový festival

Pomocou atraktívnych audiovizuálnych pomôcok, interaktívnych aktivít a sociálnych médií im ODVAHA sprostredkuje hodnoty a dedičstvo kultúrnej opozície v takej podobe, že si ich budú môcť osvojovať ako osobnú skúsenosť.

Kontakt